Przykładowe sprawy cywilne, którymi zajmuje się Kancelaria:

 • przygotowywanie wezwań do zapłaty, prowadzenie negocjacji z dłużnikami w celu zawarcia ugody, powództwa o zapłatę;
 • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania;
 • dochodzenie odszkodowań za wyrządzoną szkodę i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;
 • prowadzenie spraw z tytułu naruszenia praw autorskich;
 • uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli;
 • stwierdzenie nieważności czynności prawnej;
 • ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosunku prawnego;
 • powództwa przeciw egzekucyjne,
 • sprawy o naruszenie dóbr osobistych,
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach cywilnych przed sądami wszystkich instancji.
 • tworzenie, opiniowanie umów (w tym kontrakty online)