Świadczymy usługi prawne dla małych, średnich, dużych przedsiębiorców w tym spółek prawa handlowego oraz dla podmiotów zagranicznych. Zajmujemy się obsługą prawną spraw bieżących przedsiębiorstwa jak i rozwiązujemy problemy prawne, prowadzimy procesy przed sądem. Świadczymy usługi prawne w zakresie: zakładanie działalności gospodarczej, rejestracja spółki, wprowadzanie i zgłaszanie zmian w  spółce w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także zakładanie działalności gospodarczej w Polsce przez obywateli Włoch.

Obsługa prawna spraw bieżących:

  • tworzenie umów w tym również online: (kontrakty online),
  • przygotowywanie opinii prawnych,
  • prowadzenie negocjacji,
  • reprezentowanie Klienta przed sądem

Prawo spółek handlowych:

  • zakładanie spółek prawa handlowego (przygotowywanie dokumentów niezbędnych do powstania spółki oraz rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowych, reprezentowanie spółki w procesie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • przygotowywanie umowy spółki oraz zmian umowy spółki,
  • sporządzanie wszelkich umów cywilnoprawnych, handlowych dla spółek (możliwość sporządzania umów online: (kontrakty online),
  • przygotowywanie dokumentacji związanej ze zbyciem udziałów w spółce,
  • przygotowywanie dokumentacji związanej ze zbyciem ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej i komandytowej,
  • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zmian spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do likwidacji spółki,
  • przygotowywanie uchwał Zgromadzenia Wspólników, Walnego Zgromadzenia, Zarządu spółki
  • prowadzenie postępowań sądowych dotyczących uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwał organu