Informuję, że w Kancelarii Radcy Prawnego Ewa Jasińska-Colasanti są przetwarzane dane osobowe klientów w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej w sposób szczegółowo wskazany w poniższej klauzuli informacyjnej.

Po przekazaniu danych osobowych przez klienta KancelariI (np. za pomoca formularza na stronie internetowej kancelarii www.ejckancelaria.pl, drogą e-mail, telefoniczną,. ustną) osoba fizyczna otrzymuje informację na temat przetwarzania jej danych osobowych w Kancelarii. W celu umożliwienia wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej osoba ta wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.  

KLAUZULA INFOMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

I. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Ewa Jasińska-Colasanti prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego Ewa Jasińska-Colasanti ul. Kramarska 7/2, 61-765 Poznań.

II.  Będę przetwarzać Pani/Pana* dane wyłącznie w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem/zleceniem*, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz.U. 1982 nr 19 poz 145 z późn. zm.)

III.  Wszelkie dane osobowe wykorzystywane są  wyłącznie na potrzeby realizacji zawieranych umów, ich wykonywania i rozliczania, a w szczególności do: wypełnienia obowiązku prawnego (formalnego) w związku z wymogami określonymi przez procedurę cywilną, karną, administracyjną, sądowo administracyjną, a także przepisy Ordynacji podatkowej, Regulaminu urzędowania sądów powszechnych, wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy  (art. 6 ust. 1 lit c), celów wynikających z prawnie  uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych.

IV.  Pani/Pana* dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata lub radcy prawnego prowadzącego sprawę Pani/Pana* lub pracownikom kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.

V. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana* danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana* dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana* interesów, praw i wolności lub  Pani/Pana* dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VI.  Będę przechowywać  dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania.

VII. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

d) przenoszenia danych 

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego

VIII. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną.

IX. Informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana* dane nie są profilowane.

X. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana* danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

 

 

Ewa Jasińska-Colasanti

Radca prawny